วิสัยทัศน์ พันธะกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vison )

                          

 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ( Mission)

          1. พัฒนาและส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพียงพอต่อ  ความต้องการของประชาชน

          2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ให้ได้รับการศึกษา  การบริการสังคม   การประกอบอาชีพ  อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

          3. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความมั่นคง   ปลอดภัยในชีวิต

          4. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริการจัดการที่ดี

          5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาและจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

         

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          1. สิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาขน

          2. ประชาชนมีอาชีพ  และรายได้ที่มั่นคง

          3. ประชาชนได้รับการศึกษา  การบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง

          4. ประชาชนได้รับความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          5. เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมือง  มีการบริหารจัดการที่ดี  และบุคลากรมีประสิทธิภาพ

          6. เทศบาลตำบลตลาดเขตเป็นเมืองน่าอยู่  มีภูมิทัศน์สวยงาม  ปราศจากมลพิษ

 

1 |