นโยบายด้านการพัฒนา

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

          ผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดเขต  ได้กำหนดนโยบายการบริหารเพื่อความเรียบร้อย  รวดเร็ว โปร่งใส     เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจและให้เป็นไปตามเป้าหมาย  ดังนี้

          1.   นโยบายด้านการบริการประชาชน

          2.   นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชน

          3.   นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา

          4.   นโยบายด้านการสาธารณสุข

          5.   นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          6.   นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและระบบผังเมือง

          7.   นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

          8.   นโยบายด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น

          9.   นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร  และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

          10. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

          11. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

 

 

 

1 |