การคมนาคมขนส่ง  
  การคมนาคมติดต่อระหว่างเทศบาล  อำเภอ และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน   มีรายละเอียดดังนี้  
     
  1.ทางหลวงแผ่นดิน  สายกาญจนบุรี – อู่ทอง  ระยะทาง  74  กิโลเมตร  
  2.ทาง คสล. 41 สาย,  ทางลาดยาง  7  สาย  ,ทางลูกรัง  6  สายรถประจำทางหมวด  3  
  -สายกาญจนบุรี – อู่ทอง  (411)  ระยะทาง  74  กิโลเมตร  
     
  การไฟฟ้า  
  การบริการกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต     ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
     
  การประปา  
  ในปัจจุบันภายในชุมชนเทศบาลตำบลตลาดเขต  มีเพียงบางส่วน  ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
     
  การสื่อสารและการโทรคมนาคม  
  มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณบ้านตลาดเขตซึ่งให้บริการทางด้านไปรษณีย์โทรเลข  ธนาณัติ   และพัสดุภัณฑ์  นอกจากนี้ยังมีบริการด้านโทรศัพท์  โดยมีอาคารชุมสายโทรศัพท์ทางไกล  และตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่ภายในชุมชนบ้านตลาดเขต  
     
  การจราจร  
  เทศบาลตำบลตลาดเขตมีการจราจรทางบกเพียงอย่างเดียว  มีถนนสายหลัก  ได้แก่ ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข  324  สายกาญจนบุรี-อู่ทองที่ผ่านชุมชนเทศบาลตำบลตลาดเขตในแนวเหนือ-ใต้   ความยาวของถนนสายนี้ตอนที่ผ่านเทศบาลตำบลตลาดเขตมีความยาวประมาณ  9  กิโลเมตร  เป็นถนนที่มีเขตทางกว้าง  40.00  เมตร  มีช่องทางจราจร  2  ช่อง  กว้าง  7.00  เมตร  ผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง  แอสฟัลท์วติดคอนกรีตสภาพดีตลอดสาย  
     
 

ถนนสายรอง   ได้แก่   ทางหลวงจังหวัดหมายเลข   3443   ตลาดใหม่-เลาขวัญ   ช่องทางจราจร
ไป – กลับ   2    ช่องทาง     กว้าง 6.00  เมตร  ผิวจราจรเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสภาพดีตลอดสาย

 
     
 

ถนนที่ใช้สัญจรภายในชุมชน    มีถนนที่สัญจรภายในชุมชน  23  ซอย    โดยแยกจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข  324  กาญจนบุรี  -  อู่ทอง  เป็นถนนลูกรังลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต , คอนกรีตเสริมใยเหล็ก    ถนนภายในชุมชนสามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้หลายเส้นทาง   คือ  เลาขวัญ      ดอนมะขาม     บ้านสระยายโสม     สองพี่น้อย     ทุ่งคอก     และบ่อสุพรรณ   เทศบาลตำบลตลาดเขต2  มีเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่นได้หลายชุมชนตลอดจนเส้นทางคมนาคมก็สะดวกสบาย

 
     
  การใช้ที่ดิน  
     
  1. ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย  
  ประชาชนจะตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างหนาแน่นบริเวณบ้านตลาดเขตและจัดตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มบริเวณที่ดอน  และบริเวณที่สองฝั่งของเส้นทางคมนาคมสายหลัก  ได้แก่ ชุมชนบ้านโคราช ชุมชนบ้านงิ้วราย  และชุมชนบ้านห้วยกรด  
     
  2.ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  
  ย่านพาณิชยกรรมของชุมชนจะอยู่บริเวณบ้านตลาดเขต  อันเป็นย่านพาณิชยกรรมที่สำคัญที่สุดของอำเภอพนมทวน   ประกอบด้วยตลาดสด   ร้านค้าอาคารพาณิชย์สภาพอาคารเป็นอาคารไม้  และแบบก่ออิฐหรือปูน  
     
  3.ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  
  อุตสาหกรรมที่พบในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต   ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมบริการจำพวกซ่อมสร้างเครื่องจักร   รถยนต์  เครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  และอุตสาหกรรมเฉพาะกิจจำพวกวัสดุก่อสร้าง   ซึ่งจะตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   324   และถนนซอยที่แยกจากถนนสายนี้  
     
  4.ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
  ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต่างๆ  ได้แก่   พืชไร่  (พวกอ้อย)  และการทำนา   ข้าวโพด   สัตว์เลี้ยง  การใช้ประโยชน์ในที่ดินมีอยู่ทั้งสิ้น  10.12  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  70.18  
     
  5.ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  
  สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตลาดเขต  ได้แก่  
  -โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่  105  
  -โรงเรียนบ้านโคราช  
  -โรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ  
     
  6.ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  
  ศาสนสถานที่ที่พบในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต  ประกอบด้วย  
  -วัดศรีพนมเขต  
  -วัดห้วยกรด  
     
  7.ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ  ถนนสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ สถานที่ราชการที่พบในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต   ประกอบด้วย  
  1. สำนักงานไฟฟ้าบ้านตลาดเขต  
  2. สถานีอนามัยบ้านตลาดเขต  
  3. สถานีอนามัยบ้านโคราช  
  4. สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดเขต  
  5. โรงฆ่าสัตว์  
  6. ชุมสายโทรศัพท์  
  7. หมวดการทางสุพรรณบุรี  
  8. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  
  9. สถานีตำรวจย่อยบ้านตลาดเขต