การศึกษา  
     
  ข้อมูลด้านการศึกษา  
     
 

โรงเรียน

สถานศึกษา
สังกัด

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวน
ครู

จำนวน
นักเรียน

โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
โรงเรียนบ้านโคราช

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

17
11
9

25
19
8

481
320
111

 
     
  การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
 

- การศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  95%  ศาสนาอื่น      ประมาณ 1 %

 
 

- มีสถาบันการหรือองค์กรทางศาสนา

 
  -วัด            2   แห่ง  
  -ศาลเจ้า    1   แห่ง