ชุมชนเทศบาลตำบลตลาดเขต     เป็นชุมชนที่มีทางด้านการบริการ   การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  การคมนาคมขนส่ง  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่โดยรอบ         เป็นสำคัญ  
     
 

ทางด้านการค้าและบริการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขตประกอบด้วย    ตลาดสด   เอกชน  1   แห่ง   ซื้อและจำหน่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน   และประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

 
     
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชาชน  
  ชุมชนเทศบาลตำบลตลาดเขต   เป็นชุมชนที่มีบทบาทด้านการบริการ  การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  การคมนาคมขนส่ง  สภาพเศรษฐกิจของชุมชนขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรพื้นที่โดยรวมเป็นสำคัญ  
     
 

ทางด้านการค้าและบริการที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต  จะประกอบด้วย  ตลาดเอกชน  1   แห่ง    ซึ่งจำหน่ายสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  การประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

 
     
  รายได้ประชากร  
 

ประชากรภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร   และรับจ้าง  ดังนั้นจึงมีรายได้ไม่มากนัก  รายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ  50,000    บาท ต่อปี

 
     
  การอุตสาหกรรม  
 

มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต  จำนวน  9  แห่งคือ

 
     
 

หมู่บ้าน

จำนวนโรงงาน (แห่ง)

หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 13

6 แห่ง
3 แห่ง

 
     
  การพาณิชย์  
  - มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  4  แห่ง  
  - มีธนาคาร  จำนวน  1  แห่ง  
     
  การท่องเที่ยว  
  - ร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตำบลรางหวาย  
     
  การปศุสัตว์  
  การเลี้ยงสัตว์เพื่อประโยชน์ในการเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ของราษฎรตำบลรางหวาย มีการประกอบอาชีพ เลี้ยงโค กระบือ โดยวิธีการเลี้ยงแบบปล่อยตามที่สาธารณะต่าง  ส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมืองและมีการเลี้ยงไก่ ทั้งพันธุ์เนื้อและพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งการเลี้ยงสุกรก็ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่งของราษฎรตำบลรางหวาย  
     
  ด้านสังคม  
  การสาธารณสุข  
  1. มีการให้บริการด้านการสาธารณสุข  โดยมีสถาบันบริการดังนี้  
 

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน        2      แห่ง

 
 

-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน        2      แห่ง

 
     
  2. จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  
 

-  เภสัชกร  จำนวน        2     คน

 
  -  พยาบาล จำนวน        1      คน  
  - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จำนวน        8     คน  
  -  อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.3) จำนวน    362     คน  
     
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ          ร้อยละ  97.5 %  
  หอกระจายข่าวภายในเขตเทศบาล                               จำนวน       5     แห่ง  
  เสียงตามสาย (ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดเขต)  จำนวน  1  แห่ง