ตำบล รางหวาย
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวมประชากร
0
บ้านตลาดเขต
504
431
500
931
0
บ้านงิ้วราย
96
154
152
306
0
บ้านห้วยกรด
302
462
486
948
0
บ้านหัวเขา
77
96
122
218
0
บ้านศรีพนมเขต
211
273
304
577
0
บ้านตลาดใหม่
164
203
218
421
0
0
0
0
0
   
ที่มา
 
จำนวนประชากรทั้งหมด
ประชากรทั้งหมด 3401 คน
เป็นชาย 1619 คน
เป็นหญิง 1782 คน
มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1354 ครัวเรือน