สภาพทั่วไป  
     
  ลักษณะที่ตั้ง  
  เทศบาลตำบลตลาดเขต    ตั้งอยู่ในเขตตำบลรางหวาย   อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี      อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี    ระยะห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี   ประมาณ        38   กิโลเมตร    ตามถนนสายกาญจนบุรี-อู่ทอง  
     
 

เนื้อที่

 
 

เทศบาลตำบลตลาดเขต   มีเนื้อที่ประมาณ  14.42   ตารางกิโลเมตร

 
     
  อาณาเขตติดต่อ  
 
ทิศเหนือ     ติดต่อกับ ตำบลจระเข้สามพัน  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทต.รางหวาย  , อบต.พังตรุ  ,  อำเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ อบต.พังตรุ  , อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทต.รางหวาย  ,อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี
 
     
  สภาพภูมิประเทศ  
  สภาพภูมิประเทศทั่วไป   เป็นที่ราบหรือดอนราบ ทางด้านตะวันตก ของเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของเขาคลุกคลี  และมีลำห้วย เดิมอยู่ระหว่างเขาคลุกคลีกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  324   ทางด้านใต้และด้านตะวันออกของเขตเทศบาลมีคลองส่งน้ำชลประทานจากโครงการพนมทวน ผ่านเกือบตลอดแนวเขตเทศบาล    พื้นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงจะรับน้ำจากโครงการพนมทวน  
     
  ภูมิอากาศ  
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ  
  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  
  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ฝนมักไม่ตกต้องตามฤดูกาลและปริมาณน้ำฝนน้อย  
  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม  อากาศเย็น